Информация за цени на нашите услуги можете да получите, чрез запитване.

 • Осчетоводяване на документите всеки месец. Справки, хронологични ведомости.
 • Изготвяне на Справки-Декларации и Дневници по ЗДДС. Подаване в НАП.
 • Съставяне на документи за постъпване, напускане, оформяне на трудови книжки на личния състав и съставяне на Ведомости за работни заплати. Справки. Подаване в НАП.
 • Водене на отчет на дълготрайните активи. Амортизации. Справки.
 • Водене на складови наличности. Справки и ведомости.
 • Интрастат декларации - изготвяне и подаване.
 • Отчитане по Валутния закон. Подаване на справки в БНБ.
 • Отчети за Национална Статистика. Годишен финансов отчет. Подаване.
 • Годишно счетоводно отчитане. Изготвяне на Годишна Данъчна Декларация с приложения.
 • Публикуване на годишни финансови отчети на дружество съгласно закона за счетоводството.
 • Консултации
 • Регистрации
 • Административни услуги